Samyukta Karnataka Newspaper

Name : Samyukta Karnataka Type : Kannada Daily Newspaper Language : Kannada Founded : Loka Shikshana Trust Headquaters : Hubli / Bangalore Owner : The Printers Editor : ---------- Sub Editor : ---------- Publications : ---------- Website : www.samyukthakarnataka.com/ Samyukta Karnataka is a major Kannada newspaper which has its headquarters in Hubli, Karnataka.To promote patriotism,